HR

 • point-10

  Procesy kadrowe i płacowe

 • point-10

  Harmonogramowanie i ewidencja czasu pracy

 • point-10

  Automaty księgujące

 • point-10

  Mechanizm kontroli i powiadomień

 • point-10

  Wielofirmowość i holding firm

 • point-10

  Obsługa biur rachunkowych i agencji pracy tymczasowej

System Softlab HR by Asseco pozwala na wygodną i sprawną obsługę kadrową oraz rozliczanie pracowników w średnich i dużych przedsiębiorstwach w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Kadry i płace

kadry

Moduł Kadry pozwala gromadzić i zarządzać danymi personalnymi. Umożliwia pełną obsługę dokumentacji kadrowo-płacowej. Aplikacja posiada zaawansowane mechanizmy raportujące oraz zestawień, a także współpracuje z zewnętrznymi systemami jak np. Płatnik. Zapewniając pracę w zgodzie z przepisami, moduł umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji danych oraz obsługę procedur realizowanych w ramach procesów związanych z zatrudnieniem, obsługą i zwolnieniem pracownika. Intuicyjny interfejs i automatyzacja procesów znacznie przyśpieszają pracę i zwiększają wydajność działu HR.

place

Moduł Płace dostarcza funkcjonalności związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, umożliwia pracę zgodnie z przepisami prawa i automatyzuje proces rozliczania wynagrodzeń pracowników. Rozwiązanie pozwala na definiowanie i zarządzanie skomplikowanymi systemami wynagrodzeń, a także zapewnia szereg rozbudowanych analiz i zestawień. Ponadto moduł oferuje interfejsy do innych systemów, przyspieszając oraz upraszczając codzienną pracę.

zarzadzanie-umowami-o-prace

Procedura zmiany warunków pracy dostępna w aplikacji umożliwia aneksowanie wielu umów o pracę jednocześnie. W jednym miejscu można zmienić warunki zatrudnienia pracownika.

wyliczanie-skladek

Do wyliczenia korekty nadpłaconych składek emerytalno-rentowych pracownika wystarczy tylko podać kwotę nadpłaty składek. Program automatycznie wyliczy składkę zdrowotną oraz podatek.

kreator-zasilkow

Softlab HR by Asseco oferuje kreator zasiłków służący do rejestrowania świadczeń chorobowych pracowników. Po wybraniu typu i podtypu absencji program automatycznie inicjuje kod ZUS świadczenia, a także procent przysługującego świadczenia.

e-deklaracje

Aplikacja umożliwia podpisanie i wysyłkę E-Deklaracji w zaledwie kilku krokach, dla wszystkich zatrudnionych jednocześnie.

e-zla

Program pozwala na import e-zwolnień z profilu płatnika składek w PUE ZUS.

import-danych-z-xls

System umożliwia import wartości składników płacowych z pliku .xls bezpośrednio na listę płac.

Rejestracja czasu pracy

rcp

Rozwiązanie umożliwia obsługę wielu systemów czasu pracy: podstawowego, przerywanego, równoważnego, zadaniowego i ciągłego. Aplikacja oferuje również funkcjonalności odbiorów, przerw, przepustek płatnych oraz niepłatnych. System dysponuje także szerokim wachlarzem raportów i analiz oraz pozwala definiować poziomy uprawnień.

integracje

Moduł RCP współpracuje z wiodącymi dostawcami rejestratorów czasu pracy, umożliwiając dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Aplikacja pozwala na rozliczanie m.in. nadgodzin, odbiorów i innych zdarzeń na wiele sposobów, a także definiowanie okresów rozliczeniowych, np. jedno-miesięcznych, kwartalnych, rocznych, itp.

aspekty-kontrolne

Planowanie czasu pracy można dodatkowo obwarować wieloma aspektami kontrolnymi, takimi jak typ, koszty, specyficzne wymagania obsady, czy produktywność.

autoryzacje-i-automatyzacja

W pełni procesowy obieg informacji pozwala na dodatkowe autoryzacje przełożonych realizowane np. na urządzeniu mobilnym. Ewidencja czasu pracy wraz ze wszystkimi składowymi wynikających z RCP jest automatycznie rozliczana na liście płac.

Human Resources Management

zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

Moduł HRM umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi, procesem rekrutacji, procesami socjalnymi czy planowaniem szkoleń, dzięki czemu jest w stanie w pełni wspomagać pracę Dyrektora Personalnego oraz Działu HR. Oprócz planowania zasobów ludzkich, aplikacja oferuje funkcjonalności w obszarach naboru pracowników, adaptacji pracowników, czy oceniania efektów pracy.

profil-zawodowy

Profil Zawodowy umożliwia tworzenie kart opisu stanowisk w organizacji. Podstawowym celem rozwiązania jest zautomatyzowanie procesu tworzenia bazy opisów stanowisk w firmie. Rozwiązanie umożliwia tworzenie szablonów kart opisów stanowisk i ich akceptację, tworzenie katalogu kompetencji i przejawów zachowań, tworzenie katalogów wartości atrybutów występujących w kartach opisów stanowisk, generowanie raportów dotyczących kart opisów stanowisk, konfigurację treści automatycznych powiadomień, czy definiowanie poziomów skali wartości elementów występujących w kartach opisu stanowisk.

ocena-pracownicza

Ocena Pracownicza pozwala monitorować i kontrolować m.in. zgodność pracy z przyjętymi standardami lub profilami, oraz oceniać efektywność czy poziom realizacji zadań. Rozwiązanie umożliwia definiowanie i konfigurację rodzajów oceny oraz grup odbiorców w ramach rodzajów ocen, definiowanie katalogu działań rozwojowych, kwestionariuszy oraz katalogu ocen; dokonywanie ocen cząstkowych (przez poszczególnych odbiorców oceny) oraz szczegółowych (przez przejawy zachowań), tworzenie arkuszy ocen pracowniczych oraz ich dystrybucję do odbiorców oceny, synchronizację poziomów skali z profilem zawodowym, ocenę finalną dokonywaną przez przełożonego wraz z podwładnym, określanie wskazań rozwojowych (zadań do realizacji dla pracownika) jako wynik oceny finalnej, czy generowanie raportów podsumowujących i porównujących oceny.

rekrutacja

Rekrutacja wspiera kompleksowy proces zarządzania zasobami ludzkimi, usprawniając działania związane z naborem pracowników na odpowiednie stanowiska w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie wspiera rekrutera zarówno przy rekrutacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej w ramach całego procesu (począwszy od zapotrzebowania na rekrutację, przez selekcję aż do wyboru kandydata). Jednocześnie system daje możliwość oceny efektywności rekrutacji czy oceny firmy rekrutacyjnej. Aplikacja umożliwia określenie m.in. ścieżek autoryzacji, metody i rodzaju rekrutacji, elementów ogłoszenia rekrutacyjnego, pytań selekcyjnych i e-testu.

zarzadzanie-szkoleniami

Zarządzanie Szkoleniami obejmuje w sposób kompleksowy proces planowania, przeprowadzania i oceny szkoleń w przedsiębiorstwie. Moduł pozwala zarządzać organizowanymi szkoleniami zarówno obligatoryjnymi, jak i nieobowiązkowymi, np. uzupełniającymi luki kompetencyjne pracowników. Rozwiązanie umożliwia budżetowanie szkoleń (także hierarchiczne w ramach struktury organizacyjnej), tworzenie planów szkoleniowych i analizowanie kosztów szkoleń. Jednocześnie baza firm szkoleniowych gromadzi wszystkie informacje o możliwych organizatorach szkoleń, trenerach, czy wydarzeniach.

Korzyści z wdrożenia HRM

oszczednosc czasu

Oszczędność czasu

standardyzacja

Standaryzacja procedur

automatyzacja

Optymalizacja oraz automatyzacja działań i procesów

hr

Bardziej efektywne zarządzanie personelem

Portal Pracowniczy

komunikacja

Poprzez Portal Pracowniczy każdy zatrudniony pracownik może samodzielnie składać wnioski, aktualizować swoje dane, wysyłać zapytania do działu kadr, itd. Zatrudnieni otrzymują także wgląd do swoich danych osobowych, informacji o zatrudnieniu, itp. Dostęp do Portalu Pracowniczego możliwy jest przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca, a intuicyjny interfejs ułatwia komunikację pomiędzy pracownikami oraz Działem Personalnym, usprawniając wykonywanie codziennych i rutynowych zadań

wynagrodzenia

Pracownicy mogą przeglądać wynagrodzenia z podziałem na płatników/firmy i wypłacone listy płacowe. Istnieje możliwość filtrowania danych po: okresie obliczeniowym listy, dacie wypłaty i płatniku. Z poziomu modułu istnieje możliwość wykonania zestawień: Zaświadczenie o zarobkach, Pasek płacowy, RMUA, Zaświadczenie o zatrudnieniu.

rcp

Dostęp do Karty Pracy. Pracownicy mogą przeglądać godziny pracy w rozbiciu na typy, poszczególne dni i płatnika.

delegacje

Pracownicy mogą rejestrować wnioski o wyjazd służbowy. Przed przekazaniem delegacji do akceptacji przełożonego, osoba delegowana wypełnia wniosek o zaliczkę, rezerwację biletu czy hotelu.

wnioski

Pracownicy mogą składać wnioski np. o zmianę danych czy pożyczkę. Wprowadzając dokument do programu użytkownik określa jego rodzaj, a następnie wniosek automatycznie zostaje skierowany do rozpatrzenia przez dział personalny. Przy każdym wniosku można sprawdzić szczegóły autoryzacji – czy został on już zaakceptowany czy np. odrzucony z komentarzem.

urlopy

Dostęp do wniosków urlopowych. Pracownicy mogą rejestrować wnioski urlopowe oraz przeglądać dostępne limity urlopowe w systemie. Po wprowadzeniu wniosku dokument jest przedstawiany do elektronicznej akceptacji przez przełożonego.

Korzyści z wdrożenia Portalu Pracowniczego

ewidencjaczasu pracy

Łatwa ewidencja danych związanych z czasem pracy, delegacjami, absencjami, czy wnioskami

wygondy dostep

Wygodny dostęp dla pracowników do ich danych osobowych i dokumentacji.

dokuementy

Optymalizacja procesu obiegu dokumentów poprzez redukcję dokumentacji papierowej

kompletnosc

Gwarancja kompletności i aktualności danych personalnych w systemie

komunikacja pracownicza

Nowy, wygodny kanał komunikacji pracowników z działem personalnym

zapytania pracownicze

Zmniejszenie ilości zapytań od pracowników kierowanych do działu personalnego

Portal Menedżerski

zarzadzanie-relacjami

Portal menedżerski pozwala kierownikom na wygodny i szybki dostęp do danych personalnych swoich podwładnych, przetwarzanych przez system kadrowo-płacowy. Ponadto rozwiązanie usprawnia proces akceptacji różnego rodzaju zapytań i wniosków od pracowników.

 • point-10

  Akceptowanie wniosków wprowadzanych przez podległych pracowników

 • point-10

  Podgląd dostępnych limitów urlopów wypoczynkowych lub innych limitowanych nieobecności

 • point-10

  Podgląd wynagrodzeń podległych pracowników naliczonych za wskazany okres, z podziałem na rodzaje kwot

 • point-10

  Złożenie wniosku o pożyczkę

 • point-10

  Dostęp do karty czasu pracy

 • point-10

  Przeprowadzenie oceny pracownika

 • point-10

  Otrzymywanie powiadomień mailowych o losach wniosków

 • point-10

  Wprowadzanie wniosków o urlop wypoczynkowy lub inną zdefiniowaną nieobecność

 • point-10

  Złożenie wniosku o zmianę warunków pracy, o zmianę danych lub innych wniosków

 • point-10

  Wgląd oraz filtrowanie danych pracownika w podziale na grupy informacji

 • point-10

  Sprawdzenie zastępstwa pracownika

 • point-10

  Podgląd struktury organizacyjnej i listy podległych pracowników

 • point-10

  Podgląd składników wynagrodzeń pracowników

Korzyści z wdrożenia Portalu Menedżerskiego

oszczednosc czasu

Oszczędność czasu

standardyzacja

Standaryzacja procedur

optmyalizacja kosztow

Optymalizacja kosztów

obieg dokumentow

Usprawnienie obiegu dokumentacji w firmie

PPK

lista-uczestnictwa

Program automatycznie tworzy listę pracowników i zleceniobiorców podlegających obowiązkowi PPK. Lista jest dynamiczna i umożliwia automatyczne lub ręczne dopisywanie nowych pracowników po 3 miesięcznym okresie zatrudnienia oraz dopisywanie uczestników w wieku 55-70, którzy zechcą oszczędzać w PPK.

przesylanie-wplat

Na podstawie listy uczestnictwa tworzony jest rejestr uczestników przekazywany cyklicznie do instytucji finansowej. Po policzeniu wszystkich list płac w danym miesiącu można utworzyć jeden zbiorczy rejestr wpłat za wszystkie osoby zatrudnione do instytucji finansowej wraz z wszystkimi wymaganymi danymi.

biezaca-obsluga

Rozwiązanie umożliwia rejestrację wszystkich deklaracji i wniosków uczestników przewidzianych przepisami. Po zarejestrowaniu np. wniosku o zmianę procentu wpłaty podstawowej oraz jego zatwierdzeniu, nowe warunki są automatycznie aktualizowane w systemie. Wszystkie dokumenty są gromadzone i archiwizowane w jednym miejscu, a system pilnuje terminów wskazanych w ustawie i wysyła odpowiednie powiadomienia uczestnikom PPK.

e-Akta

digitalizacja-dokumentow

Rozwiązanie umożliwia skanowanie i import dokumentów bezpośrednio do systemu HR lub zbiorczy import dokumentów z dysku. Następnie są one podpisywane podpisem kwalifikowanym i umieszczane w odpowiedniej części dokumentacji.

indywidualna-teczka-pracownika

Zdigitalizowane dokumenty trafiają do indywidualnych teczek pracowników, których struktura odpowiada wymogom rozporządzenia.

rejestracja-danych

System wskazuje dokumenty, które powinny zostać usunięte ze względu na zakończenie wymaganego okresu przechowywania.

integracja-z-portalem-pracowniczym

Pracownicy mogą w prosty sposób składać wnioski np. o wydanie kopii dokumentacji poprzez Portal Pracowniczy.

Dodatkowe rozszerzenia

Moduł Księgowanie umożliwia tworzenie dokumentu księgowego do księgi głównej. Rozwiązanie zapewnia m.in. możliwość księgowania na miejsce powstawania kosztów (MPK), wymiary kontrolingowe, automatyczne księgowanie wszystkich list jednym dowodem, oraz wiele innych konfigurowalnych funkcji w zależności od wymagań przedsiębiorstwa. Aplikacja pozwala także na definiowanie i podłączanie kont księgowych na wielu poziomach danych kadrowo-płacowych. Umożliwia równiej księgowanie do Brulionu w celu ewentualnej obróbki danych przez księgowość, a także oferuje pełną kontrolę statusów w procesie księgowania i definiowalne poziomy uprawnień. Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z modułem Finanse i Księgowość systemu Softlab ERP oraz dostosowane do integracji z innymi systemami FK.

Przejdź do modułu Finanse i Księgowość

budzetowanie-wynagrodzen

Moduł Budżetowanie to zestaw funkcjonalności umożliwiających działom Human Resources tworzenie budżetów wynagrodzeń oraz skuteczne zarządzanie kosztami, aby wspomagać realizację planów i celów strategicznych firmy. Rozwiązanie umożliwia m.in. realizację budżetów w wielu wersjach, tworzenie i efektywne wykorzystanie budżetów działów, tworzenie kilku wariantów budżetów, czy tworzenie budżetów w oparciu o definicje szablonów lub grup składników.

edokumenty

Moduł e-Dokumenty to zestaw funkcjonalności pozwalający na tworzenie i wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów w procesach HR. Dzięki temu możliwe jest m.in. przekazywanie dokumentów dla pracowników w postaci załączników bądź z poziomu Portalu Pracownika, co ma znaczący wpływ na przyspieszenie procesu dystrybucji informacji oraz umożliwia oszczędności. Rozwiązanie pozwala m.in. na automatyczne przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej, kontrolę statusu dokumentów, szybki wgląd w dokumenty, czy przejrzystość realizowanych procesów.

wyposazenie-pracownika

Moduł wspomaga ewidencję oraz zarządzanie wyposażeniem pracowników, zleceniobiorców i innych osób w firmie. Definiowalne atrybuty wyposażenia dają nieograniczone możliwości w sposobie rejestrowania wyposażenia. Wymagalność wyposażenia definiowana jest na poziomie stanowiska pracy. Rozwiązanie pozwala opisać wyposażenie pracownika oraz stanowiska, powiązać wyposażenie ze stanowiskiem (wraz z informacją czy jest na nim wymagane), definiować atrybuty wyposażenia, czy kontrolować jego rozliczenia dla zakończonej umowy pracownika. Informacja o posiadanym wyposażeniu jest udostępniona dla pracowników w Portalu Pracowniczym.

zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych

Moduł do obsługi ZFŚS daje pracodawcy dużą swobodę co do sposobu, w jaki wykorzystane zostaną środki finansowe – od wspierania różnych form wypoczynku poprzez udzielanie pożyczek i pomocy, a skończywszy na wspieraniu działalności kulturalno-oświatowej. Rozwiązanie umożliwia m.in. obsługę świadczeń socjalnych opodatkowanych i nieopodatkowanych oraz pożyczek, czy ewidencję świadczeń jednorazowych i cyklicznych. Ponadto umożliwia tworzenie dowolnej liczby rodzajów świadczeń o dowolnej konfiguracji oraz grupowe przypisywanie świadczeń pracownikom na wskazany miesiąc lub listę. Możliwe jest także automatyczne rozliczanie na liście płac w zależności od konfiguracji świadczeń.

kasa-zapomogowa

Moduł wspomaga ewidencję oraz zarządzanie kasą zapomogowo–pożyczkową w firmie. Rozwiązanie umożliwia m.in. ewidencję wkładów, obsługę pożyczek, czy automatyczne potrącanie na liście płac.

Korzyści z wdrożenia modułu HR

pelna automatyzacja

Pełna automatyzacja pracy w dziale Kadrowym, Płacowym oraz Personalnym

dane

Szybkie i wygodne gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie danych personalnych

zmienne przepisy prawa

Gwarancja pracy w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi

dokumenty

Wygodna obsługa dokumentacji związanej z zatrudnionymi pracownikami

automatyzacja

Automatyzacja wymiany danych z bankami i systemami zewnętrznymi (np. GUS, Płatnik, NFZ)

analizy

Raporty i analiza danych pracowników

Opinie klientów o systemie

Zapytaj o szczegóły

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą albo chcesz uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po rozpoznaniu sytuacji będzie mógł podać szacunkowy koszt wdrożenia

Zapytania ofertowe

Hotline dla Klientów


  Przewiń do góry