Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Portal Menedżerski: Nowe podejście do zarządzania relacjami z podwładnymi

Portal menedżerski pozwala kierownikom na wygodny i szybki dostęp do danych personalnych swoich podwładnych, przetwarzanych przez system kadrowo-płacowy. Ponadto rozwiązanie usprawnia proces akceptacji różnego rodzaju zapytań i wniosków od pracowników.

Wygodny dostęp dla kadry menedżerskiej do informacji i dokumentów dotyczących ich podwładnych.

Portal menedżerski zapewnia kadrze kierowniczej m.in. dostęp do danych kadrowych swoich podwładnych, pozwala zarządzać danymi związanymi z czasem pracy, wynagrodzeniami, absencjami, itp. Dzięki rozwiązaniu menedżerowie otrzymują również uprawnienia do akceptacji lub odrzucenia wprowadzanych przez podwładnych wniosków.

Zakres funkcjonalny

 • Zastępstwa – system udostępnia rejestr zastępstw pracowników wynikających z ich urlopów. Dane uzupełniane są automatycznie po zatwierdzeniu wniosku urlopowego przez dział kadr. Następnie rekordy widoczne są dla wszystkich pracowników w spółce.
 • Struktura organizacyjna – moduł umożliwia tworzenie prezentacji struktury organizacyjnej w spółce w rozbiciu na departamenty, działy i pracowników w jednostce. Rekordy widoczne są dla wszystkich pracowników w całej organizacji. Możliwe jest skalowanie ‘organigramu’, następnie prezentowane są osoby bezpośrednio zatrudnione w wybranych komórkach.
 • Struktura organizacyjna z stanowiskami – w systemie możliwa jest prezentacja struktury organizacyjnej z podziałem na departamenty, działy i stanowiska w ramach działów. Do struktury podpięta jest informacja prezentująca pracowników zajmujących wybrane stanowiska w organizacji, z danymi kontaktowymi i zdjęciem.
 • Karta stanowiska – karta stanowiska, dostępna w module, to inaczej podgląd szczegółów definicji stanowiska przypisanego do danego pracownika. Zarówno kierownik, jak i pracownik może zapoznawać się z poszczególnymi elementami danej karty.
 • Ocena pracownicza – okno umożliwiające przeprowadzenie oceny podwładnego. Po otrzymaniu powiadomienia e-mail i przeniesieniu do Portalu Menedżera za pomocą linka dołączonego do wiadomości, przełożony może wykonać ocenę finalną.
 • Wydawnictwa – moduł Portal Menedżerski zawiera zestawienia, raporty oraz wydruki w zakresie dokumentów pracownika. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel), także w formie tabel przestawnych.

Za pomocą portalu użytkownik ma możliwość m.in.:

 • akceptowania wszystkich wniosków wprowadzanych przez podległych pracowników,
 • podglądu dostępnych limitów urlopów wypoczynkowych lub innych limitowanych nieobecności np. urlop z art 188 KP,
 • podglądu wynagrodzeń podległych pracowników naliczonych za wskazany okres, z podziałem na rodzaje kwot (brutto, zasiłki, ZUS, podatek, potrącenia, wypłata, i inne),
 • złożenia wniosku o pożyczki,
 • dostępu do karty czasu pracy,
 • przeprowadzenia procesu oceny pracownika,
 • otrzymywania powiadomień mailowych o wprowadzonych i zaakceptowanych bądź odrzuconych wnioskach,
 • wprowadzania wniosków o urlop wypoczynkowy lub inną zdefiniowaną nieobecność,
 • złożenia wniosku o zmianę warunków pracy, o zmiany danych lub inne wnioski np. wspólne opodatkowanie, urząd skarbowy,
 • wglądu oraz możliwość filtrowania danych pracownika w podziale na informacje dotyczące np.: rodziny, wykształcenia, stażu pracy itp,
 • zastępstwa pracowników,
 • podglądu struktury organizacyjnej,
 • podglądu listy podległych pracowników,
 • podglądu składników wynagrodzeń pracowników,

Dostęp do Portalu Menedżerskiego

Portal Menedżerski jest dostępny dla przełożonego z poziomu przeglądarki internetowej. Oprócz funkcjonalności zawartych w module „Portal pracownika” oferuje on również dodatkowe możliwości związane z procesem akceptacji lub odrzucana wprowadzonych przez podległych pracowników wniosków.

Rozwiązanie udostępnia także w jednym miejscu dane personalne podwładnych oraz pozwala kadrze menedżerskiej na wprowadzanie wniosków w imieniu ich pracowników. System umożliwia filtrowanie danych do autoryzacji – wówczas spośród wszystkich informacji wybierane są tylko te, które wymagają wykonania autoryzacji przez przełożonego.

Moduły uzupełniające:

e-Wynagrodzenia

 

Dostęp kierownika do danych finansowych podległego pracownika. Moduł e-Wynagrodzenia umożliwia kierownikowi (za pomocą przeglądarki internetowej) podgląd oraz akceptację danych finansowych, zarówno własnych jak i dotyczących jego pracowników.

 • Wynagrodzenia – moduł umożliwia podgląd wynagrodzenia swojego i podwładnych z podziałem na płatników/firmy i wypłacone listy płacowe. Istnieje możliwość filtrowania danych pracowników podległych po: okresie obliczeniowym listy, dacie wypłaty i płatniku. Z poziomu modułu istnieje możliwość wykonania zestawień: Zaświadczenie o zarobkach, Pasek płacowy, Rmua, Zaświadczenie o zatrudnieniu.

e-Urlopy

 

Dostęp kierownika do wniosków urlopowych podległego pracownika. Moduł e-urlopy umożliwia kierownikowi przeglądanie, rejestrację oraz akceptację wniosków urlopowych podległych pracowników, a także przeglądanie dostępnych limitów urlopowych w systemie za pomocą przeglądarki internetowej.

 • Wnioski urlopowe – moduł umożliwia przeglądanie oraz wprowadzanie wniosków urlopowych przez kierownika w imieniu pracowników. Po wprowadzeniu wniosku dokument zostaje automatycznie zatwierdzony i przesłany do akceptacji działu kadr. Dla każdego z wniosków urlopowych istnieje możliwość sprawdzenia takich informacji jak: stan limitów urlopowych, ścieżka akceptacji wniosku, historia akceptacji, załączniki.
 • Limity urlopowe – moduł zawiera informacje o przysługujących podległym pracownikom limitach urlopowych. Istnieje możliwość filtrowania danych po nazwisku, imieniu czy rodzaju urlopu wg stanu na dany dzień.

e-Wnioski

 

Dostęp kierownika do wybranych wniosków podległego pracownika. Moduł e-Wnioski umożliwia kadrze menedżerskiej podgląd oraz akceptację wybranych wniosków podległego pracownika za pomocą przeglądarki internetowej.

 • Wnioski – moduł pozwala kierownikowi na akceptację wniosków wprowadzonych przez podległego pracownika. Mogą to być takie dokumenty jak np. wnioski o zmianę danych, pożyczkę itp. Autoryzacja ww. wniosków opiera się o elektroniczny obieg informacji pomiędzy pracownikiem, przełożonym i służbami kadrowymi.

 

e-Delegacje

 

Pełna kontrola wyjazdów służbowych podwładnych. Moduł e-Delegacje pozwala kadrze menedżerskiej na dostęp do informacji o delegacjach odbytych przez pracowników za pomocą przeglądarki internetowej oraz ich sprawne rozliczenie (akceptację).

 • Delegacje – rozwiązanie umożliwia akceptowanie, podgląd oraz kontrolę delegacji odbytych przez pracowników podległych danemu kierownikowi.

e-RCP

 

Efektywna kontrola czasu pracy podległych pracowników. Moduł e-RCP umożliwia kierownikowi podgląd oraz dostęp do kart pracy podległych mu pracowników za pomocą przeglądarki internetowej.

 • Karta pracy – system pozwala na przeglądanie godzin przepracowanych przez podwładnych, nadgodzin, absencji za zadane okresy, itp.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Oszczędność czasu.
Standaryzację procedur.
Optymalizację kosztów.
Dostęp do systemu z dowolnego miejsca.
Brak dodatkowego oprogramowania – wymagana tylko przeglądarka internetowa.
Usprawnienie obiegu dokumentacji w firmie.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.