Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Kadry: Całościowe wsparcie procesów kadrowych.

Moduł podstawowy Kadry w sposób kompleksowy wspomaga procesy kadrowe w przedsiębiorstwach i instytucjach zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa.

Kompleksowe wsparcie procesów kadrowych.

Moduł umożliwia zarzadzanie kartoteką pracownika w tym danymi osobowymi, danymi dotyczącymi zatrudnienia i innymi obowiązującymi w ramach struktury organizacyjnej.

Zakres funkcjonalny

 • Zarządzanie kartotekami – moduł umożliwia zarządzanie danymi osobowymi pracowników. Mi.in umowami, stanowiskami, składnikami na umowach i innymi warunkami zatrudnienia, miejscami pracy, zaszeregowaniami, danymi rodziny pracownika, danymi dotyczącymi stażu i poprzedniego zatrudnienia, umiejscowieniem pracownika w strukturze organizacyjnej, zastępstwami oraz pozostałymi danymi kadrowymi. Kartoteki mogą być współdzielone z innymi modułami systemu ERP (np. z modułem finansowym)
 • Dane finansowe – moduł umożliwia zarządzanie kontami bankowymi pracowników. Mi.in sposobami wypłat, zasadami księgowania wynagrodzeń, ewidencjonuje zajęcia sądowe, odprawy, ekwiwalenty, nagrody.
 • Czas pracy – moduł pozwala na rejestrację urlopów, zasiłków i innych absencji, wyznacza limity urlopowe, umożliwia definicje kalendarzy pracowniczych.
 • Dane do ZUS – moduł ewidencjonuje kody ubezpieczeń pracowników, informacje o przekroczeniu 30-krotności podstawy, dane do RP-7.
 • Dane do Urzędu Skarbowego- moduł przechowuje informacje o urzędzie skarbowym pracownika, identyfikatorze podatkowym, progu podatkowym, deklaracjach PIT.
 • Kwalifikacje- moduł gromadzi dane o pracownika M.in o wykształceniu , wykonywanych zawodach, odbytych kursach i szkoleniach, badaniach, uprawnieniach, znajomości języków obcych, nominacjach i odznaczeniach.
 • Kalkulator wynagrodzeń – funkcjonalność umożliwiająca szybkie wyliczenie kwoty brutto/netto w oparciu o wprowadzone dane, w tym podleganie ubezpieczeniom.
 • Zgłoszenia do ZUS – funkcjonalność umożliwiająca wygenerowanie dokumentów zgłoszeniowych w formacie programu Płatnik.
 • Wydawnictwa – moduł zawiera zestawienia, raporty, wydruki do raportowania wewnętrznego jak i na zewnątrz zgodnie z wymogami prawnymi M.in. wykazy pracowników, stany zatrudnienia, staże, grupy wiekowe, stany urlopów, wykazy absencji, analizy fluktuacji pracowników, wydruki umów i zaświadczeń, statystyki do GUS. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.

Moduły uzupełniające:

Wyposażenie pracownika

 

 • Ewidencjonowanie wyposażenia pracownikowi – moduł dodatkowy Wyposażenie pracownika umożliwia zarządzanie wyposażeniem powierzonym pracownikowi.
 • Zarządzanie kartotekami wyposażenia – moduł umożliwia ewidencję wyposażenia zarejestrowanego dla pracownika niezależnie do modułu Środki Trwałe lub w powiązaniu z tym modułem.
 • Wydawnictwa – moduł zawiera zestawienia, raporty, wydruki w zakresie wyposażenia powierzonego pracownikom. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.
 • Pojazdy – moduł umożliwia prowadzenie rejestru pojazdów przypisanych pracownikowi.

Rejestracja czasu pracy (RCP)

 

 • Rejestracja czasu pracy pracowników – moduł dodatkowy RCP umożliwia ewidencję czasu pracy pracowników. Typowym użytkownikiem modułu RCP jest osoba planująca i rozliczająca pracę grupy pracowników (mistrz, brygadzista, kierownik liniowy). Dzięki wprowadzaniu danych o czasie pracy przez pracowników bezpośrednio pracujących w danej komórce organizacyjnej otrzymujemy w systemie dokładny obraz czasu pracy oraz zaliczenia kosztów do odpowiednich miejsc powstawania kosztów (MPK), wyrobów czy linii produkcyjnych.
 • Harmonogramowanie czasu pracy – moduł umożliwia tworzenie harmonogramów czasu pracy. Kartoteka z harmonogramem służy do określenia przedziału godzin pracy pracownika czyli określa się na jakiej zmianie pracownik będzie pracował w danym dniu. System umożliwia wypełniania harmonogramu z szablonu, wypełnianie harmonogramu ze schematu miesiąca, wypełnianie harmonogramu w układzie tygodniowym, edycję danych w harmonogramie oraz zapewnia kontrolę norm kodeksowych.
 • Szablony kalendarzy – moduł umożliwia definiowanie w dowolnym układzie szablonów kalendarzy dla grupy pracowników lub szablonów indywidualnych.
 • Rejestratory czasu pracy – moduł umożliwia importowanie danych o rzeczywistym czasie pracy z urządzeń RCP.
 • Wydawnictwa – moduł zawiera zestawienia, raporty, wydruki dotyczące czasu pracy pracowników tj. listy obecności, kartoteki czasu pracy, kart czasu pracy. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.
 • Rejestracja czasu pracy – rozwiązanie daje możliwość wypełnienia RCP na podstawie harmonogramu, wypełniania RCP na podstawie zdarzeń RCP z urządzeń, edycję danych w kalendarzu RCP. Możliwe jest także automatyczne wyliczenie i rozliczenie godzin nadliczbowych, nocnych itp.

Delegacje

 

 • Polecenia wyjazdów służbowych – moduł umożliwia ewidencję wyjazdów służbowych pracowników z określeniem celu wyjazdu, trasy, środka lokomocji itd.
 • Rejestracja delegacji pracownika – moduł dodatkowy Delegacje umożliwia ewidencję podróży służbowych pracownika.
 • Wydawnictwa – moduł zawiera zestawienia i raporty o delegacjach. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.
 • Rozliczenie delegacji – moduł umożliwia ewidencję zaliczek na delegację, faktur, diet, paragonów i biletów a także przyporządkowanie wyjazdu służbowego do miejsca kosztowego (MPK).

Kasa zapomogowo-pożyczkowa (KZP)

 

 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa – moduł dodatkowy KZP wspiera prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 • Wypłaty i potrącenia – moduł umożliwia ewidencje wypłat pożyczek oraz w powiązaniu z modułem Płace ewidencję potrąceń rat (spłat).
 • Wydawnictwa – moduł zawiera zestawienia, raporty i wydruki z obszaru KZP. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.
 • Kartoteka KZP – moduł umożliwia rejestrację pracowników którzy przystąpili do KZP, ewidencję wysokości składek miesięcznych i wpłaconych wkładów.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

 

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – moduł dodatkowy ZFŚS daje możliwość ewidencji i rozliczenia świadczeń socjalnych i pożyczek z funduszu socjalnego.
 • Kartoteka ZFŚS – moduł umożliwia ewidencję wszelkich świadczeń socjalnych dla pracowników i byłych pracowników (emerytów/rencistów).
 • Plan dochodów i wydatków ZFŚS – moduł umożliwia prowadzenie planu dochodów i wydatków ZFŚS na dany rok.
 • Pożyczki – moduł umożliwia ewidencję pożyczek z ZFŚS z określeniem odsetek i rodzajów rat.
 • Wydawnictwa – moduł zawiera zestawienia, raporty i wydruki z obszaru ZFŚS. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel) także w formie tabel przestawnych.
 • Wypłaty świadczeń – moduł umożliwia generowanie do wypłaty świadczeń socjalnych dla uprawnionych pracowników lub świadczeń grupowych (za wskazany okres/ na daną listę płac).

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Lepsza organizacja pracy i efektywniejsze wykorzystanie zasobów w dziale kadr.
Możliwość komunikowania przez aplikację zdarzeń dotyczących wyposażenia pracownika.
Funkcjonalność pobierania danych o rzeczywistym czasie pracy z czytników RCP.
Możliwość ewidencji i wypłat świadczeń socjalnych oraz pożyczek z ZFŚS.
Szybki dostęp do informacji o posiadanym przez pracownika wyposażeniu.
Obniżenie kosztów obsługi procesów kadrowych.
Automatyzacja działań i procesów (szybki przepływ informacji kadrowych).
Bezpieczeństwo danych
Możliwość rejestrowania wyposażenia powierzonego pracownikowi w powiązaniu z modułem Środków Trwałych lub niezależnie.
Wsparcie przy prowadzeniu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.