Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752
null

Różnice kursowe

null

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychodów

null

Weryfikacja kontrahentów

null

Szczególny
moment VAT

null

Ulga
za złe długi w VAT

null

Uzgodnienie księgowe miesiąca

Zakres funkcjonalny

Księgowość finansowa

System finansowo – księgowy umożliwia prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, takich jak: rozrachunki, raporty kasowe i bankowe, rejestry sprzedaży i zakupów.

 • Księgi rachunkowe – rejestracja dowodu księgowego jest wspomagana przez schematy księgowania, procedury do kopiowania i stornowania dowodów oraz procedury do przeksięgowania obrotów. Moduł umożliwia także kontrolę formalną zapisów, kontrolę bilansowania się dowodu oraz inne sprawdzenia podczas księgowania.
 • Obroty i salda –  przeglądanie szczegółowe lub zbiorcze obrotów i sald, zarówno na kontach syntetycznych, jak i analitycznych.
 • Uzgodnienia danych – na każdym etapie procesu księgowania i uzgadniania danych dostępne są funkcje kontrolne, które zabezpieczają przed popełnieniem błędów.

Księgowość podatkowa

System finansowy umożliwia ewidencję na potrzeby rozliczania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

 • Ewidencja rozliczeń CIT – gromadzenie danych do sporządzenia deklaracji podatkowych CIT oraz raportu dotyczącego rozliczenia podatku CIT wykazywanego w e-sprawozdaniu. Operacje gospodarcze można podzielić ze względu na źródło przychodów: kapitałowe i pozostałe.
 • Ewidencja VAT – moduł oferuje zróżnicowane rejestry VAT, które dostarczają danych do sporządzenia deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-ZD, VAT-27, VIUD. Naliczony podatek VAT może być rozliczany proporcją proporcjonalnie, z opcją naliczania i stornowania korekt. , za pomocą not wewnętrznych, czy przeksięgowania.
 • Weryfikacja wiarygodności kontrahentów – automatyczne sprawdzenie statusu kontrahenta przy operacjach związanych z odwrotnym obciążeniem, przy zakupach z odliczanym podatkiem VAT, czy też przy stosowaniu korekty z tytułu ulgi za złe długi.

Rozrachunki

Program finansowo – księgowy umożliwia ewidencję należności i zobowiązań z odbiorcami/dostawcami, pracownikami, urzędami i innymi podmiotami, wspierając prowadzenie rozliczeń w różnych walutach oraz śledzenie rozrachunków. Udostępnia także analizy i zestawienia oraz liczne mechanizmy, np. do parowania rozrachunków, przeksięgowania sald na inne konta, naliczania różnic kursowych i odsetek, czy likwidacji sald.

 • Kartoteka rozrachunków – aktualizowana na bieżąco kartoteka rozrachunków pozwala na śledzenie dokumentów wpływających na aktualne saldo rozrachunku, generowanie przelewów, naliczanie odsetek i różnic kursowych.
 • Korespondencja z kontrahentami – ewidencja rozrachunków obejmuje nie tylko księgowane dokumenty, ale także towarzyszącą im korespondencję: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe oraz potwierdzenia sald.
 • Odpisy aktualizujące należności –  tworzenie oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących należności.
 • Mechanizmy windykacyjne –  rejestrowanie kontaktów z klientami dla celów windykacji.

Płatności

Program finansowy wspomaga proces rejestrowania płatności przychodzących i wychodzących. System udostępnia definiowalną budowę rejestrów kasowych i bankowych oraz mechanizmy do elektronicznej wymiany danych z bankami, co znacznie przyspiesza ewidencję płatności.

 • Rejestry kasowe i bankowe – usprawnienie ewidencji wpłat i wypłat gotówkowych w kasie oraz bezgotówkowych w banku, automatyzacja większości księgowań oraz dwutorowa wycena środków pieniężnych na rachunkach walutowych (dla celów bilansowych i podatkowych).
 • Przelewy wychodzące – automatycznie tworzenie dokumentów przelewów wychodzących dla kontrahentów (PLN i walutowe) – na podstawie zobowiązań oraz obsługa płatności na rzecz urzędów skarbowych i ZUS.
 • Home-banking –  eksporty przelewów do modułów home-banking, import i księgowanie wyciągów bankowych, import kursów walut czy danych o płatnościach kartami np. VISA.

Koszty i przychody

Program finanse i księgowość posiada wbudowany mechanizm wymiarów kontrolingowych, umożliwiający prowadzenie wielopoziomowej ewidencji kosztów i przychodów (lub innych kont) na potrzeby rachunkowości finansowej i zarządczej. Wspiera także proces planowania, budżetowania oraz kontroli odchyleń z uwzględnieniem struktury przedsiębiorstwa.

 • Wymiary kontrolingowe –  przypisanie wymiarów kontrolingowych do operacji księgowych podczas rejestrowania dowodu oraz ich późniejsze uzupełnianie. System udostępnia wiele rodzajów wymiarów analizy, także ze strukturą wielopoziomową.
 • Rozliczenie kosztów –  poprzez automatyczne tworzenie zapisów w drugim zespole kont kosztowych prowadzonych w układzie 4-5, a definiowalne klucze kosztowe wspomagają rozbicie operacji księgowych na wymiary kontrolingowe. Dostępny jest także mechanizm definiowania wieloskładnikowych procedur rozksięgowania według kluczy stałych lub zmiennych.
 • Rozliczenia międzyokresowe – wzorce RMK/RMP pozwalają zakwalifikować faktury zakupowe (lub sprzedażowe) do rozliczenia w czasie (koszty i przychody) bezpośrednio przy księgowaniu faktur, z uwzględnieniem np. rat czy odpisów oraz wskazaniem liczby kont czy wymiarów kontrolingowych.

Sprawozdawczość

System FK udostępnia mechanizmy definiowania i generowania sprawozdań finansowych, raportów zarządczych oraz deklaracji podatkowych. Umożliwia także przygotowanie i wysyłkę zarówno danych księgowych w postaci jednolitego pliku kontrolnego jak i e-sprawozdań.

 • Sprawozdania finansowe – definiowanie oraz sporządzanie sprawozdań finansowych (tradycyjnych i elektronicznych w formacie xml), wymaganych przez UoR .
 • e-deklaracje – deklaracje VAT, CIT i PIT mogą być sporządzane w postaci wydruków lub w postaci elektronicznej. Można je zapisać w module e-deklaracje, podpisać kwalifikowanym podpisem i wysłać, a następnie odebrać UPO.
 • Jednolity plik kontrolny  – umożliwia przygotowanie, podpisanie i wysłanie plików xml dla: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz faktur VAT (w oparciu o dane w formacie txt, xml lub xls).
 • Sprawozdania skonsolidowane  – ewidencjonowanie sumarycznych obrotów na kontach ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz danych finansowych niezbędnych do dokonania korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.
 • Arkusz SL – udostępnia dane oraz części funkcjonalności systemu Asseco Softlab ERP w Excel’u.

Co zyskasz wdrażając nasz system FK

null

Pełna automatyzacja pracy w dziale księgowości i finansów, umożliwiająca wzrost efektywności i lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich.

null

Redukcja liczby błędów popełnianych przez pracowników, dzięki rozbudowanym mechanizmom kontrolnym.

null

Możliwość łatwego tworzenia raportów okresowych i lepsza współpraca z audytorem.

null

Możliwość podejmowania właściwych decyzji biznesowych, w oparciu o dogłębne analizy finansowe.

null

Szybki, wygodny i bieżący dostęp do uporządkowanych danych finansowych przedsiębiorstwa.

null

Sprawna i automatyczna wymiana danych z bankami, urzędem skarbowym i ZUS.

null

Prosta konsolidacja informacji pochodzącej z innych modułów systemu.

null

Praca w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Informacje o produktach znajdziesz również w naszych folderach

Zaufali Nam:

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.