Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Kontroling i Budżet: analizy wspierające kompleksowe zarządzanie firmą.

Moduł Kontroling i Budżet łączy w sobie cechy typowego rozwiązania kontrolingowego oraz systemu informacyjnego dla kadry menedżerskiej.

Moduł dostarcza różnorodnych analiz wspierających kompleksowe zarządzanie firmą.

Najważniejsze funkcje modułu Kontroling i Budżet: budżetowanie, sprawozdania oraz kontroling.

Budżetowanie

Moduł wspiera proces definiowania oraz kontroli planu związanego z budżetem i jego realizacji w wybranym przedziale czasowym.

 

Podstawową jednostką jest miesiąc rozliczeniowy. Budżet może dotyczyć danych operacyjnych firmy, takich jak koszty, przychody, sprzedaż, produkcja, dostawy czy wynagrodzenia. Budżet opiera się na tzw. obiektach budżetowanych (obiektach kontrolingowych), którymi mogą być dowolne elementy np. konta księgowe, centra kosztowe, krzyżówka kont księgowych i centrów kosztowych, i inne (grupy towarowe, grupy klasyfikacji, handlowiec, obszar sprzedaży, grupy kontrahentów, itp.).

 

W ramach obszaru budżetowania moduł Kontroling i Budżet oferuje takie możliwości jak:

 • Automatyczne generowanie elementów planu na podstawie założonej struktury, wraz z mechanizmami wyliczającymi realizację nowych pozycji.
 • Dokumenty korekt planów/ budżetów z możliwością automatycznego rozpisania kwoty korekty na poszczególne okresy planu.
 • Wykorzystywanie różnych obiektów budżetowych (plan kont, wymiary kontrolingowe) oraz innych elementów.
 • Wielowymiarowe definiowanie oraz kontrola planu i jego realizacji w wybranym przedziale czasowym.
 • Możliwość stosowania kliku mierników realizacji planów (np.: ilość, kwota).
 • Możliwość zdefiniowania automatycznych powiadomień w przypadku przekroczenia określonego wcześniej poziomu odchyleń od planu (np. e-mail).
 • Drzewiasta struktura planów, kolejne poziomy pokazują sumy pośrednie elementów podrzędnych (tak jak w planie kont).
 • Możliwość zdefiniowania dla każdego elementu budżetu poziomu kontroli odchyleń od planu (procentowo lub kwotowo).
 • Prezentacja danych w formie wykresu lub w formie tabelarycznej na ekranie lub zestawieniach.
 • Generowanie wariantów planów (np. optymistyczne, pesymistyczne).

Sprawozdania

Sprawozdania to zestaw funkcjonalności do przeglądania i drukowania wartości planowanych i zrealizowanych dla zdefiniowanych w systemie sprawozdań, w tym także wskaźników ekonomicznych.

 

Struktura sprawozdań (pozycje) oraz sposoby wyliczania wartości definiowane są w funkcjonalności kontrolingu. W ramach modułu Kontroling i Budżet dostarczane są podstawowe sprawozdania finansowe (wzorce zgodne z ustawą o rachunkowości) oraz najpopularniejsze wskaźniki ekonomiczne.

 

W ramach funkcji Sprawozdań zawartych w module Kontroling i Budżet dostępne są takie pozycje, jak:

 • Bilans, rachunek wyników w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
 • Wskaźniki oparte na danych pochodzących z bilansu i rachunku wyników.
 • Zestawienie zmian w kapitale
 • Generowanie wykresów prezentujących dane dotyczące kwot planów i realizacji w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
 • Analiza dynamiki wybranego sprawozdania dla dwóch okresów.
 • Analiza struktury wybranego sprawozdania w dwóch okresach.
 • F01
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Kontroling

W systemie Softlab ERP by Asseco funkcjonują tzw. wymiary kontrolingowe

 

Umożliwiają one przyporządkowanie/ rozbicie kwoty transakcji nie tylko do/ według kont księgowych, lecz także do odpowiedniego zestawu dodatkowych informacji, np.: projektów, zleceń, czy miejsc powstawania kosztów.

 

Wymiary kontrolingowe to alternatywny do kont księgowych sposób oznaczania zapisów księgowych. Moduł Kontroling i Budżet dostarcza możliwość zdefiniowania wielu rodzajów wymiarów kontrolingowych, które grupują pozycje kosztów/ przychodów lub innych składników należących do jednego typu. Każdy rodzaj może mieć inną strukturę swoich elementów. Typowymi rodzajami wymiarów są miejsca powstawania kosztów/ przychodów, projekty, zlecenia, urządzenia, transakcje powiązane, samochody, pracownicy, grupy asortymentu.

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania stałych kluczy dla rozbicia operacji na wymiary kontrolingowe. Po użyciu symbolu klucza w linijce dekretu, system automatycznie tworzy odpowiednie rozbicie na WK. Przykładowym zastosowaniem użycia klucza jest rozbicie kosztu zużycia energii na poszczególne wydziały – klucz wg zajmowanej powierzchni.

 

Przypisanie wymiarów kontrolingowych do linijki dekretu odbywa się podczas rejestrowania dowodów księgowych. Podział kwoty z linijki dowodu na wymiary może być wpisywany ręcznie przez użytkownika lub może wynikać z definicji klucza kosztowego (rozpisanie automatyczne) albo z definicji schematu dekretacji.

 

Możliwość opisywania dokumentów wymiarami kontrolingowymi istnieje w każdym z modułów systemu. Dotyczy to między innymi dokumentów wystawianych w module logistyczno-magazynowym, np.: faktur sprzedaży, faktur zakupu, dokumentów magazynowych czy kartoteki środków trwałych. Na podstawie danych zaewidencjonowanych w module Finanse i Księgowość możliwe jest śledzenie obrotów na kontach w przekroju wymiarów kontrolingowych. Śledzenie to wspomagane jest poprzez dedykowane zestawienia oraz przeglądarki, np.: Obroty według wymiarów kontrolingowych – umożliwiające porównanie obrotów na przecięciu WK-WK lub WK-Konto.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz danych finansowych oraz tworzenia sprawozdań dotyczących finansów w wybranych okresach
Bieżąca kontrola realizowanych przez przedsiębiorstwo planów, minimalizacja ryzyka przekroczenia planowanego budżetu
Efektywniejsze i sprawniejsze zarządzanie ważnymi biznesowo obszarami działania
Możliwość planowania działań i kontroli finansów z nimi związanych
Dostęp do informacji bardziej szczegółowych w krótszym czasie
Dostęp do informacji firmowych o znaczeniu strategicznym

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.